لینک تلگرام

نظرسنجی

نظر شما درباره وبسایت کانون چیست؟

آب و هوا

اوقات شرعی

پیوندهای تصویری

 

فهرست نظامنامه ها و مصوبات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

 

.1 نظامنامه مالی و معاملاتی کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری(بند3مصوبه10/2/1383ص247الی249)
2.    نظامنامه انتخابات مسئولان کانون کارشناسان رسمی دادگستری(بند4مصوبه10/2/1383ص250الی252)
3.    نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی (بند 5 مصوبه 12/6/1383 ص 253 الی 255)
4.    لیست گروههای 11 گانه و رشته های زیر مجموعه گروههای کارشناسی(بند2مصوبه2/7/1383ص256)
5.    آموزش کارشناسی (بند6 مصوبه  8/11/1383ص 257الی258 )
6.    نظام نامه نحوه بازرسی و نظارت شورای عالی (مصوبه 30/4/1384 ص 259)
7.    تعرفه دستمزد کارشناسان (مصوبه مورخ 23/5/1384 قوه قضائیه 260 الی 266)
8.    نظامنامه روابط عمومی و انتشارات کانونهای کارشناسی رسمی دادگستری(بند2مصوبه31/6/1384ص267الی268)
9.    نمودار سازمانی شورای عالی (بند 1 مصوبه  31/6/1384 ص 269)
10.    نظام نامه نحوه اعطای صلاحیتهای کارشناسی (بند 3 مصوبه 31/1/1385 ص 270 الی 271)
11.    نظامنامه کمیسیونهای مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی(بند4مصوبه31/1/1385ص272الی275)
12.    نظامنامه مالی و معاملاتی شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری(بند5مصوبه31/1/1385ص276الی279)
13.    بخشمامه 7818/ش مورخ 11/2/1385 تشریح نظام نامه نحوه اعطاء صلاحیت (ص279)
14.    بخشنامه 7817 /ش مورخ 11/2/1385 تشریح نحوه اجرای نظام نامه تشخیص صلاحیت (ص 280)
15.    فرم گزارش اعطاء صلاحیتهای کارشناسی(بند14مصوبه 1/4/1385 ص282 )
16.    فرم گزارش اعطاء صلاحیتهای رشته حسابداری و حسابرسی (بند8 مصوبه 29/4/1385 ص 283 الی 286)
17.    اعضا کمیسیونهای تشخیص صلاحیت استانها و شورای عالی (بندهای 1 الی 8مصوبه 26/5/1385ص 287الی294)
18.    عناوین صلاحیتهای رشته راه و ساختمان (ص 295 الی 298)
19.    نظام نامه حوزه جغرافیائی خدمات کارشناسی (بند 11 مصوبه 26/5/1385 ص 299 الی 300)
20.    عناوین صلاحیتهای کشاورزی و منابع طبیعی (بند 13 مصوبه 26/5/1385 ص 301)
21.    نظام نامه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری (بند15 مصوبه 11/8/1385 ص 302 الی 303)
22.    عناوین صلاحیتهای رشته وسائط نقلیه موتوری زمینی (بند 16 مصوبه 11/8/1385 ص 304 الی 309)
23.    نظام نامه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری (بند 15 مصوبه 11/8/1385 ص 310 الی 311)
24.    عناوین صلاحیتهای رشته امور ثبتی (بند 19 مصوبه 11/8/1385 ص 312 الی 313)
25.    لیست کانونهای مستقل کارشناسی(ص314)
26.    لیست نمایندگیهای کانونهای کارشناسی(ص 315)

 

آدرس ما روی نقشه

مشخصات تماس

 آدرس: کرمانشاه - چهارراه بسیج - خیابان بنت الهدی - روبروی اداره کل بنیاد شهید و جانبازان

 


 

ایمیل: kanoon0831@gmail.com

 


 

تلفن: 08338231526 - 08338210758

 


 

نمابر: 08338238107

 

Template Design:Dima Group